Zamówienia publiczne

Rozeznanie cenowe na wykonanie modernizacji kotłowni c.o.

Janowo, dn. 27.06.2014 r.

 

 

Rozeznanie cenowe na wykonanie modernizacji kotłowni c.o.

 

I. Określenie wartości zapytania ofertowego:

Zamówienie nie przekracza w złotych równowartości 30 000 euro.

 

II. Zamawiający:

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie

Janowo 35, 18-500 Kolno

Tel: 86 278 22 16

 

III. Określenie przedmiotu zamówienia;

Wykonanie  modernizacji kotłowni olejowej znajdującej się w budynku szkoły, adaptacja pomieszczenia gospodarczego znajdującego się obok szkoły odległości 12 m na kotłownię z kotłem na eko – groszek i wykonanie kanału ciepłowniczego łączącego obydwie kotłownie.

 

1. Dostawa i zamontowanie kotła DEFRO BIOMAX 100KW z oprzyrządowaniem

1.1. Pompa CO YONOS PICO 30/1-6 180 mm 230V OBIE. 11/4”

1.2. Naczynie ocieplone 40l Galmet 23-400000

1.3. Zawór miesz. 4-drog. ARV486 DN40 11/2” GW KVS 26,00

1.4 Filtr do wody 11/4” Skośny Siatkowy Mosiężny Piza TMAX=110° C

 

2.Wybudowanie komina o wysokości ok. 8 m.  ze stali żaro - kwasoodpornej na całej długości komina ( średnica wewnętrzna: 300, średnica zewnętrzna: 400, grubość wełny: 50 mm, grubość wkładu: 1 mm

 

3. Wykonanie połączenia dwóch kotłowni za pomocą rury UPONOR thermo twin 2x40x3,7/175 preizolowana ecoflex

3.1. Końcówka gumowa TWIN 25 + 32+ 40+/175

3.2. Złączka WIPEX GZ 40x5,5x11/4 ecoflex

 

4. Zamontowanie w kotłowni wymiennika ciepła LB47-60 11/4” płytowy lutowany

 

IV. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

 Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać telefonicznie- 510 893 274. Osobą uprawnioną do kontaktu jest dyrektor szkoły Bożena Duda.

 

V. Termin realizacji zamówienia:

- 31 lipca 2014 r.

 

VI. Wynagrodzenie będzie płatne 100% zadania brutto w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury wraz z podpisanym obustronnie protokołem odbioru i przekazania robót.

 

VII. Obowiązki wykonawcy:

1. Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać oględzin miejsca, w  którym wykonywane będą roboty oraz zebrać wszelkie niezbędne informacje w celu prawidłowego przygotowania oferty  i podpisania umowy na wykonanie zamawianych robót.

2.Wykonawca zobowiązany jest do określenia ceny za opisany powyżej przedmiot zamówienia. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci posiadający odpowiednie uprawnienia. Oferta powinna być sporządzona pismem maszynowym lub ręcznie, czytelnie. Kwoty w PLN należy zaokrąglać do 2 miejsc po przecinku. Stawki podatku VAT należy obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oferta musi zawierać nazwę, adres oferenta i cenę oraz musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis czy podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi. Wzór oferty w załączeniu.

 

VII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie, Janowo 35, 18-500 Kolno, osobiście  każdego dnia roboczego do godziny 15.00, pocztą lub e-mailem: spwjanowie@wp.pl

 

 Termin składania ofert upływa dnia 4 lipca 2014 r. godz. 15.00

 

VIII. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Przy wyborze wykonawcy zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny oraz gwarancją jakości  za wykonanie opisanego przedmiotu zamówienia.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana oferentom na ich wiosek

( pisemnie, telefonicznie lub w formie elektronicznej).

 

                                                              

....................................................

Pieczęć Wykonawcy /REGON/

Tel.....................................

Fax. ..................................

 

 

O F E R T A

 

Oferuję realizację przedmiotu zamówienia za kwotę:

cena netto...........................................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT.......................................................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

 

 

 1. Jednocześnie oferuję:
 • termin wykonania zamówienia: ..................................................................................
 • okres gwarancji .........................................................................................................    
 1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
 2. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.
 3. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącego integralną część oferty są:
 • ...............................................................................................................................
 • ...............................................................................................................................
 • ...............................................................................................................................

 

 

 

 

 

Miejscowość.............................dnia.................... r.                

 

            ..............................................................

/podpis osoby uprawnionej/

 

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie
  Janowo 35
  18-500 Kolno
 • 86 262 32 42