O szkole

Profil szkoły

 

Szkoła Podstawowa

 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Janowie

 

 

Jesteśmy szkołą, która:

 •  wspiera rozwój uczniów oraz zapewnia dobre przygotowanie do podjęcia nauki na kolejnym etapie kształcenia, 
 •     ukierunkowuje pracę  na zapewnienie warunków rozwoju każdego dziecka, odpowiednio na miarę jego potencjalnych możliwości, 
 • zapewnia uczniom z dodatkowymi potrzebami warunki umożliwiające pokonanie problemów edukacyjnych ,
 •  gwarantuje poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego wszystkim wychowankom,
 • wdraża pomiędzy członkami społeczności szkolnej relacje oparte na uznanych i zaakceptowanych przez wszystkich normach oraz wartościach społecznych i etycznych,
 •  współdziała ze środowiskiem rodzinnym oraz nawiązuje otwarte, życzliwe  kontakty ze środowiskiem lokalnym,
 • .konsekwentnie realizuje system oddziaływań wychowawczych w oparciu o jasny i spójny program wychowawczy sprzyjający rozwojowi osobowości każdego ucznia,
 •  angażuje wykwalifikowaną i kompetentną kadrę pedagogiczną, nieustannie   dążącą do podnoszenia poziomu działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.                      

           Szkoła Podstawowa w Janowie usytuowana jest na terenie wsi, w gminie Kolno, w powiecie kolneńskim. Organem prowadzącym jest Gmina Kolno, nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

 

Oferta edukacyjna naszej szkoły obejmuje:

- oddział przedszkolny 6-latków,

- I etap – nauczanie zintegrowane klasy I-III,

- II etap – klasy IV-VIII,

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

- zajęcia gimnastyki korekcyjnej,

-zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

- zajęcia dodatkowe: koło informatyczne, zajęcia edukacyjne „wychowanie do życia w rodzinie”, koło  sportowe, koło polonistyczne.

W szkole funkcjonują statutowe organy: Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców.

Do tradycji szkoły należą corocznie organizowane uroczystości i imprezy z takich okazji jak:

- Dzień Komisji Edukacji Narodowej

- pasowanie na ucznia I klasy,

- Nardowe Święto Niepodległości,

- wróżby andrzejkowe,

- mikołajki,

- wigilia i jasełka bożonarodzeniowe,

- chonika noworoczna,

- walentynki,

- powitanie wiosny,

- Święto Konstytucji 3 Maja,

- Święta Rodziny (w tym Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Patrona Szkoły),

- pożegnanie klasy VIII.

         Szkoła dysponuje pomieszczeniami i wyposażeniem niezbędnym do realizacji zadań statutowych. Placówka czyni ustawiczne starania, aby jej wyposażenie było nowoczesne, a warunki pracy atrakcyjne. W ostatnich latach obiekt szkoły został zmodernizowany.

 

 

 

Historia Szkoły Podstawowej w Janowie

W okresie od 1955 r do 1964 r szkoła nie posiadała własnego budynku. Nauka odbywała się w prywatnych domach mieszkańców naszej wsi. W listopadzie 1959 r zostaje powołany do życia Społeczny Komitet Budowy Szkoły w Janowie. 7 lutego 1960 r. Komitet Budowy Szkoły wystąpił z wnioskiem do rodziców o dobrowolne opodatkowanie na rzecz budowy naszej szkoły. Uchwałę podpisali wszyscy mieszkańcy wsi. 20 maja przystąpiono do opracowania dokumentacji technicznej budynku szkolnego. 7 kwietnia 1963 r Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Budowlane rozpoczęto budowę szkoły. 28 maja 1963 r zalano fundamenty pod budynek a w sierpniu rozpoczęto murowanie ścian. 28 września 1963 r odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego nowej szkoły. 17 lipca 1964 r zakończono prace przy budowie szkoły i ogrodzeniu posesji. Odbioru dokonano 18 lipca. Rok szkolny 1964/65 rozpoczął się w nowym budynku szkoły.

 

 

Nadanie imienia  Szkole Podstawowej w Janowie

 

Zgodnie z wolą społeczności szkolnej  23.01.2007 r. została podjęta uchwała Rady Gminy Kolno nr IV/17/07 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Janowie. Patronem  został Kardynał Stefan Wyszyński  Pełna nazwa szkoły otrzymała brzmienie: 

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie

Pragnęliśmy, aby nasza szkoła nosiła imię wielkiego syna narodu polskiego – Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego.          

Wychowywaniu młodego człowieka powinny towarzyszyć dobre wzorce. Uznano, że osobowość, życie i działalność Kardynała Stefana Wyszyńskiego są niezniszczalnym symbolem walki o prawa i wolność człowieka i narodu. Troska o rodzinę, obok obrony godności człowieka i kulturowej tożsamości narodu, stanowi główny wątek jego myśli i nauczania. Znamienne słowa Prymasa Tysiąclecia : "Nie wystarczy urodzić się człowiekiem, trzeba być człowiekiem” wyznaczać będą wspólny kierunek działań rodziców i nauczycieli w wychowywaniu i kształtowaniu osobowości naszych uczniów.

W dniu 28 maja 2008 r. odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru szkoły przez Biskupa Łomżyńskiego ks. dr Tadeusza Bronakowskiego i przekazania go przez Wójta Gminy Kolno oraz przedstawicieli Rady Rodziców społeczności szkolnej. 

Swoją obecnością zaszczycił nas szczególny gość - Wiceminister MEN Zbigniew Włodkowski.

 

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie
  Janowo 35
  18-500 Kolno
 • 86 262 32 42